Management

Executive Body

General Body

Advisory Board

 

 

 

 

 

Executive Body

1. Prof. Dr. Mukhtar Ali Durrani

2. Prof. Dr. Gul Rahim Khan

3. Dr. Zarawar Khan

4. Dr. Mueezuddin Hakal

5. Dr. Ghayyur Shahab

6. Dr. Zafar Hayat Khan

7. Mr. Saddam Malik

8. Mr. Muhammad Junaid Khan

 

 

 

 
 

Copyright © cgbs-gandhara 2017